back

[cn] 14th Mingren Title 2001

Title match

1 2 3 4 5 T
Ma Xiaochun W+0.5 [replay] [replay] B+R [replay] 3
Chang Hao [replay] W+R B+R [replay] B+R 2

Challenger final

1 2 3 T
Chang Hao [replay] B+R [replay] 2
Qiu Jun B+R [replay] B+R 1

Preliminaries

Liu Jing,8p Liu Jing Liu Jing Liu Jing Qiu Jun
(W+R)
Wang Xi,

Yang Yi,

Wang Yang, Wang Yang Wang Yang
Yu Bin,
Hu Yaoyu, Hu Yaoyu
Yu Ping,

Qiu Jun, Qiu Jun Qiu Jun

Ding Wei, Ding Wei
Zhang Xuebin,

Zhu Songli, Zhu Songli


Wang Yao,

Gu Li,5p Gu Li Gu Li Gu Li Chang Hao
(W+R)
Yang Hui,9p
Luo Xihe, Luo Xihe
Wu Zhaoyi,
Shao Weigang,9p Shao Weigang Shao Weigang
Zhang Xuan,
Liu Xiaoguang,9p Liu Xiaoguang
Han Feng,
Chang Hao,9p Chang Hao Chang Hao Chang Hao
Huang Yizhong,

Xie He,


Peng Quan,4p Peng Quan


Zhou Heyang,


[Previous edition]

Page creation: Jan van der Steen