back

15th Honinbo Title 1960

Title match

1 2 3 4 5 6 T
Takagawa Shukaku 0 1 0 1 1 1 4
Fujisawa Shuko 1 0 1 0 0 0 2

League

1 2 3 4 5 6 7 8 TP
1. Miyamoto Naoki, 7p X 0 1 0 0
0 1 2
2. Kitani Minoru, 9p 1 X 0 1 1 1 0 0 4
3. Hashimoto Utaro, 9p 0 1 X 0 1 1 0 0 3
4. Maeda Nobuaki, 8p 1 0 1 X 1 1 0 0 4
5. Miyashita Shuyo, 8p 1 0 0 0 X 0 0 0 1
6. Yamabe Toshiro, 8p
0 0 0 1 X 0
1
7. Fujisawa Shuko, 8p 1 1 1 1 1 1 X
6
8. Sakata Eio, 9p 0 1 1 1 1

X 4

[Previous edition] [Next edition]

Page creation: Jan van der Steen