back

5th Honinbo Title 1950

Title match

1 2 3 4 T
Hashimoto Utaro 1 1 1 1 4
Iwamoto Kaoru 0 0 0 0 0

League

1 2 3 4 5 6 7 TP
1. Hashimoto Utaro, 8 dan X 1 1 1 1 0 1 5
2. Fujisawa Kuranosuke, 9 dan 0 X 0 1 0 1 1 3
3. Kitani Minoru, 8 dan 0 1 X 0 1 0 1 3
4. Hasegawa Akira, 7 dan 0 0 1 X 0 1 1 3
5. Hayashi Yutaro, 7 dan 0 1 0 1 X 0 1 3
6. Takagawa Kaku, 7 dan 1 0 1 0 1 X 0 3
7. Suzuki Kensho, 5 dan 0 0 0 0 0 1 X 1

[Previous edition] [Next edition]


Page creation: Jan van der Steen