back

[jp] 26th Meijin Title 2001

Title match

1 2 3 4 5 6 T
Yoda Norimoto [replay] [replay] W+0.5 B+5.5 [replay] [replay] 4
Rin Kaiho B+2.5 W+0.5 [replay] [replay] B+R W+R 2

League


1 2 3 4 5 6 7 8 9 TP
1. Cho Chikun, 9 dan X 0 0 0 5
2. O Meien, 9 dan 0 X 0 0 0 4
3. O Rissei, 9 dan 0 0 X 0 0 0 3
4. Hane Naoki, 8 dan 0 0 X 0 0 0 0 2
5. Ryu Shikun, 7 dan 0 0 X 0 5
6. Kato Masao, 9 dan 0 0 X 0 0 4
7. Rin Kaiho, 9 dan 0 0 X 6
8. Cho Sonjin, 9 dan 0 0 0 X 5
9. Komatsu Hideki, 9 dan 0 0 0 0 0 0 X 2

More information can be found on the Asahi site.


[Previous edition] [Next edition]

Page creation: Jan van der Steen