back

Unclassified games

Game Collection

Event
Player
black
Player
white
Date
PC
RE
[]
?
Liu Xiaoguang
Fang Jie
1999-05-21
CN
W+000.50
[]
Chinese NEC Cup
Liao Guiyong
Ma Xi
1997-06-07
CN
B+000.75
[]
?
Feng Yun
Liang Weitang
1994-06-11
CN
B+R
[]
?
Hua Xueming
Feng Yun
1993-09
CN
W+R
[]
?
Zhou Nai-Yu
Guo Bai-Ling
?
?
W+8
[]

Page creation: Jan van der Steen