back

23rd Kisei Title 1999

9-dan Preliminary Tournament

Participants Eight
final
Quarter
final
Semi
final
Final Winner
Kiyonari Tetsuya Kiyonari Sonoda Ishida Kobayashi O Rissei
O Meien
Sonoda Yuichi Sonoda
Kojima Takaho
Ishida Yoshio Ishida Ishida
Honda Kunihisa
Miyazawa Goro Ohira
Ohira Shuzo
Yamabe Toshiro Kobayashi Kobayashi Kobayashi
Kobayashi Satoru
Shiraishi Yutaka Shiraishi
Chin Kaie
Yuki Satoshi Yokota Ishigure
Yokota Shigeaki
Ishigure Ikuro Ishigure
Komatsu Hideki
Ishii Shinzo Ishii O Rissei O Rissei O Rissei
Baba Shigeru
O Rissei O Rissei
Imamura Toshiya
Yukawa Mitsuhisa Yukawa Yukawa
Haruyama Isamu
Sajima Kunio Hikosaka
Hikosaka Naoto
Tono Hiroaki Fujisawa Nakano Kataoka
Fujisawa Shuko
Takagi Shoichi Nakano
Nakano Hiroya
Fukui Susumu Fukui Kataoka
Rin Kaiho
Kataoka Satoshi Kataoka
Yamashiro Hiroshi

Page creation: Jan van der Steen