1st Hayago Meijin 1956

Title Match

1 2 T
Sakata Eio 1 1 2
Magari Reiki 0 0 0

Preliminaries

Miyashita Shuyo, 8 dan Miyashita Shuyo
Sakata Eio
Sakata Eio
Sakata Eio
Miwa Yoshiro, 6 dan
Sakata Eio, 9 dan Sakata Eio
Takagawa Shukaku, Honinbo
Nakagawa Shinji, 6 dan Nakagawa Shinji
Fujisawa Shuko
Seo Hisashi, 6 dan
Fujisawa Shuko, 7 dan Fujisawa Shuko
Kano Yoshinori, 7 dan
Iwata Masao, 6 dan Iwata Masao
Iwata Masao
Iwata Masao
Kada Katsuji, 6 dan
Shimamura Toshihiro, 8 dan Shimamura Toshihiro
Sakai Michiharu, 6 dan
Murashima Yoshinori, 7 dan Murashima Yoshinori
Iwamoto Kaoru
Hayashi Yutaro, 7 dan
Iwamoto Kaoru, 8 dan Iwamoto Kaoru
Maeda Nobuaki, 8 dan
Hisai Keishi, 6 dan Hisai Keishi
Hisai Keishi
Magari Reiki
Magari Reiki
Sometani Kazuo, 7 dan
Hasegawa Akira, 7 dan Hasegawa Akira
Mukai Ichio, 6 dan
Magari Reiki, 7 dan Magari Reiki
Magari Reiki
Nakamura Yutaro, 7 dan
Shinohara Masami, 7 dan Shinohara Masami
Iyomoto Momoichi, 6 dan
Segawa Yoshio, 6 dan Segawa Yoshio
Hosokawa Senjin
Hosokawa Senjin
(B+3.5)
Tsumino Takeji, 7 dan
Hosokawa Senjin, 7 dan Hosokawa Senjin
Mitsuhara Itaro, 7 dan
Yamabe Toshiro, 7 dan Yamabe Toshiro
Kitani Minoru
(W+1.5)
Sugiuchi Masao, 8 dan
Kitani Minoru, 8 dan Kitani Minoru
(W+4.5)
Kajiwara Takeo, 7 dan

Page creation: Jan van der Steen